Live News

Select Channel
"ޔާމީން ގޯހެއް ނުހައްދަވާނެ، ގަޓު ހުންނާނެ"
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ގައިގާ ގަޓު ހުންނަވާނެ ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނު ގޯހެއް ނުހައްދަވާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބް ރައ...
ގޮތް ހުސްވެ، ބޮޑުވަޒީރުކަމުން ރާޖަޕަކްސަ އިސްތިއުފާ ދެއްވަނީ
ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ މަގާމުން އެގައުމުގެ ކުރީގެ ރައީސް، މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަ މާދަމާ އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ނިންމަ...
އަދުރޭގެ ހޫނު ރައްދެއް ޝައިނީ އަށް!
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިން ތެރޭގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ނުލިބުނު ކަމަށް ކުރީގެ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ.މުހައްމ...
ކުދި ޖަޒީރާތަކުގެ ދިފާއުގައި އެންމެ މަސައްކަތް ކުރަނީ އިންޑިޔާ
ކުދި ޖަޒީރާ ގައުމުތަކަށް ދިމާވެފައިވާ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން އަރައިގަތުމަށް އެންމެ ގާތުން މަސައްކަތް ކުރާ ގައުމ...
ފޯރިގަދަ މެޗަކަށް ފަހު އެމްޕީ ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ވަންދޫ ހޯދައިފި
ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ޒުވާނުންނަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ކިނބިދޫ ދާއިރާ އެމްޕީ ކަޕް 2018ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ވަންދޫ ހޯދ...
ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ޕެންޝަން ފައިސާ ދޫކުރަން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި
ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ހުންނަ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން ހައްޖަށް ދެވޭ ގޮތް ހެދުމަށް ޕެންޝަން ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު، އިޖުތިމާ...
ކާރުކޮޅުގެ ބަދަލުގައި ޔާމީން ފުލުހަށް ހާޒިރުވާނީ ހިންގަވާފައި – އަދުރޭ
ކާރުކޮޅުގެ ބަދަލުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ފުލުހަށް މާދަމާ ހާޒިރުވާނީ ހިންގަވާފައި ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބް ރައީސް އ...