Live News

Select Channel
ކެތްކުރާނަން އުންމީދުގާ – ސަތާރަވަނަ ބައި
ކުރީގެ އަދަދާއި ގުޅޭ ހިތަށް ކެއްނުވާވަރުވުމުން ތަމަން ކައިރީ ހުރި ނާއިކުގެ ހަށިގަނޑުގައި ލައްވެލިއެވެ. ނާއިކު އެމަންޒަ...
ސައިފު: ފިލްމު ”ތާނާޖީ“ ގައި އަހަރެން ކުޅެނީ އެންޓި ހީރޯއެއްގެ ރޯލު
ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށްފަހު، ސައިފު އަލީ ޚާން ސަޕޯޓިންގ ރޯލަކުން ފެނިގެންދާ ފިލްމު ”ތާނާޖީ: ދަ އަންސަންގު ވޭރިއާ“ ގައި އ...
“ހިޞްނުލް މުސްލިމް” ގެ މުއައްލިފް އަވަހާރަވެއްޖެ
މުސްލިމުންގެ މެދުގައި މަޝްހޫރު އަތްމަތީ ދުޢާ ފޮތް ކަމުގައިވާ "ހިޞްނުލް މުސްލިމް" ގެ މުއައްލިފް ޑރ ސައީދު އަލްޤަޙ...
ކޮންމެތާކު ހުރެވެސް ނަމާދާއިގުޅޭ މައުލޫމާތު ދަސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ޕީސްއިން ހުޅުވާލައިފި
ނަމާދާއިގުޅޭ ގިނަ މައުލޫމާތުތަކެއް ކޮންމެ ތާކު ހުރެގެންވެސް ދަސްކުރެވޭނެ ފުރުޞަތެއް ޕީސް ފައުންޑޭޝަނުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ...
ﷲ އާއިމެދު ޔަގީންކަން ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ބުނެދެއްވާ؟
ސުވާލު: ޢަޅުގަނޑުގެ ހިތަށް ބައެއްފަހަރު ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއާމެދު، ބައެއްފަހަރަށް ވަރަށް ނުބައި، ގޯސް، ކާފަރު ޚިޔާލްތައް...